Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

 1. Odyssey Fertility is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Bosdallaan 37, 1950 Kraainem (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0772.485.234 (de “Vennootschap"). 
 2. De Vennootschap heeft een website: https://www.odysseyfertility.com (de "Website") waarop zij algemene informatie aanbiedt met betrekking tot de menselijke vruchtbaarheid en de verschillende parameters die kunnen worden gebruikt om deze te beoordelen.  
 3. De Vennootschap biedt een vruchtbaarheidstest aan die thuis kan worden uitgevoerd, een automatisch gegenereerd gepersonaliseerd rapport, voor educatieve en informatieve doeleinden en de mogelijkheid voor de klant (de "Klant") om te worden doorverwezen naar een arts om zijn vruchtbaarheidsniveau te beoordelen (de "Dienst").
 4. De Vennootschap kan haar Diensten ook presenteren en promoten via sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, enzovoort (het "Sociale Netwerk" of de "Sociale Netwerken"). 
 5. De Klant en, in het algemeen, de gebruiker van de Website, het Sociale Netwerk (de "Gebruiker") of elk ander door de Vennootschap ter beschikking gesteld medium, verklaart akkoord te gaan met de toepassing van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (de "Algemene Gebruiksvoorwaarden"), ongeacht of hij al dan niet een contract met de Vennootschap heeft gesloten of haar producten heeft aangeschaft, en ziet, in voorkomend geval, af van de toepassing van tegenstrijdige bepalingen van zijn eigen algemene voorwaarden of van elke andere bepaling die in strijd zou zijn met de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 
 6. De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van de Vennootschap en kunnen door de Gebruiker gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen op een duurzame drager (papier of elektronisch). 
 7. De Vennootschap en de Gebruiker worden afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd. De definities in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden zowel in het enkelvoud als in het meervoud opgevat. 

2. Verantwoordelijkheid

 1. De Vennootschap hecht veel belang aan de informatie die het doorgeeft om de Gebruikers bewust te maken en te informeren over hun vruchtbaarheid en, in het algemeen, over zaken die verband houden met conceptie en menselijke voortplanting. De Vennootschap stelt dan ook alles in het werk om relevante en actuele informatie te verstrekken. Deze informatie is echter in de meeste gevallen afkomstig van externe bronnen waarvan de waarheidsgetrouwheid niet volledig door de Vennootschap kan worden geverifieerd.
 2. De informatie die beschikbaar is op de Website van de Vennootschap, haar Sociale Netwerken of andere media, dient enkel ter informatie en is niet bindend voor de Vennootschap, haar partners of onderaannemers. De informatie die vóór en na de vruchtbaarheidstest wordt verstrekt, is louter informatief en heeft tot doel de Gebruiker bewust te maken van kwesties in verband met zijn vruchtbaarheid. Het is raadzaam, alvorens enige actie te ondernemen, deze analyses te laten verifiëren en aan te vullen door een vollediger gezondheidsonderzoek, zoals aanbevolen door een gezondheidsprofessional. 
 3. Evenzo is alle informatie met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap, haar Diensten en die van haar externe dienstverleners en partners, inclusief foto's, uitsluitend opgenomen ter informatie. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de aldus verstrekte informatie en, meer in het algemeen, aan de inhoud van de Website. 

3. Intellectuele eigendom en gebruik van de Website van de Vennootschap 

 1. Alle afbeeldingen, visuals, concepten en technieken die door de Vennootschap worden gebruikt en op welk medium dan ook worden gereproduceerd, zijn en blijven te allen tijde haar eigendom, evenals de Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Verkoopsvoorwaarden, het Privacybeleid en alle documenten die onderworpen zijn aan het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Evenzo is de Website van de Vennootschap in zijn geheel, met inbegrip van de architectuur, het ontwerp, de interface, de databanken, de naam, de domeinnaam, enz. eigendom van de Vennootschap. 
 2. Geen enkele reproductie of mededeling aan het publiek, geheel of gedeeltelijk, van de Website of van een van zijn elementen, of van de publicaties op de Sociale Netwerken, voor welk doel ook, anders dan voor individuele raadpleging, mag worden gedaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.
 3. Door de Website te gebruiken, verstrekt de Gebruiker correcte, volledige en niet-misleidende informatie. De Gebruiker is zich ervan bewust dat oneigenlijk gebruik en verstrekking vanonvolledige of onnauwkeurige gegevens kunnen leiden tot een risico voor de integriteit van de doorgegeven informatie.

4. Wijzigingen

 1. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De Vennootschap zal de Gebruiker op de hoogte brengen door de nieuwe versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden op om het even welke drager ter beschikking van de Gebruiker te stellen, in het bijzonder op haar Website.
 2. Behoudens andersluidende vermelding treden de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden in werking zodra zij door de Vennootschap zijn meegedeeld, op welke wijze dan ook en met name op de Website van de Vennootschap. 

5. Toepasselijk recht en jurisdictieclausule  

 1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 
 2. In geval van een geschil zullen de Partijen trachten hun geschillen in der minne te schikken. Elk geschil dat in het bijzonder betrekking heeft op de Algemene Gebruiksvoorwaarden, hun geldigheid, uitvoering, interpretatie en beëindiging, en dat niet in der minne kan worden geregeld, zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank voor het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 

6. Slotbepalingen

 1. Het feit dat de Vennootschap geen gebruik maakt van een bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip wel gebruik te maken van een dergelijke bepaling. 
 2. Indien een van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden nietig of onwerkzaam wordt verklaard, wordt deze geacht niet te zijn geschreven, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden of van enig contractueel document dat tussen de Partijen is gesloten. Voorzover mogelijk zorgen de partijen te goeder trouw en overeenstemmend met dezelfde geest voor de vervanging van de ongeldig verklaarde bepaling.